UDDELINGSPOLITIK

Fondens formål er at anvende Fondens overskud i børneforsorgens tjeneste til hjælp for ubemidlede børn, f.eks. som hjælp til trængende enligtstillede mødre med børn, der er undergivet deres forsorg, hjælp til børns ferieophold, støtte til eksisterende børnehjem eller oprettelse af nye sådanne, støtte til kuranstalter eller sanatorier for børn og til børnehaver.

Bestyrelsen træffer i henhold til fundatsen afgørelse om, hvorvidt understøttelserne skal ydes umiddelbart til trængende, til de pågældende institutioner eller til foreninger til børneforsorg.

Fondens uddelingspolitik har derfor fokus på at støtte socialt udsatte børn, primært ved uddelinger til foreninger og organisationer, der på forskellig vis arbejder for konkrete forbedringer af de sociale forhold for disse børn eller med konkrete sociale foranstaltninger målrettet disse børn.