FONDENS FORMÅL

Fondens formål er at anvende dens overskud i børneforsorgens tjeneste til hjælp for ubemidlede børn, fx. som hjælp til trængende enligtstillede mødre med børn, der er undergivet deres forsorg, hjælp til børns ferieophold, støtte til eksisterende børnehjem eller oprettelse af nye sådanne, støtte til kuranstalter eller sanatorier for børn og til børnehaver.

Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om fremgangsmåden ved indkaldelse af ansøgninger og bevilling af understøttelse, herunder hvorvidt under­støttelserne skal ydes umiddelbart til trængende, til de pågældende institu­tioner eller til foreninger til børneforsorg.

Bestyrelsens beslutninger skal træffes overensstemmende med bestemmelserne i Lov om Erhvervsdrivende Fonde.

Ved Fondens overskud forstås overskuddet efter årsregnskabet, som udfærdi­ges efter de herom gældende regler, det vil sige inklusive udbytter fra dat­terselskaber, men eksklusive udtrækningsgevinster og andre indtægter hidrø­rende fra realisation af Fondens kapitalværdier.